Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх хөтөлбөр